Cơ cấu tổ chức

Khoa Ngôn Ngữ Anh  »  Cơ cấu tổ chức

Nhân sự

ThS. GVC. Ngô Thị Xuân Liên

Trưởng khoa

Ths. GVC. Hoàng Thúy Nguyên

Phó trưởng khoa

Cn. Nguyễn Ngọc Hạnh

Thư ký

Cn. Trần Thanh Huyền

Quản sinh

Cn. Nguyễn Thị Mai Phương

Giáo vụ

ThS. Phạm Thanh Bình

Quản lý lao động

ThS. Phạm Thị Nghĩa

Giảng viên

ThS. Ngô Thị Thu Hà

Giảng viên

ThS. Trần Võ Thanh Tùng

Giảng viên

ThS. Nguyễn Đức Duy Tân

Giảng viên

ThS. Lý Tuấn Phú

Giảng viên

ThS. Lê Thị Hà

Giảng viên

ThS. Trịnh Diệu Hiền

Giảng viên

Cn. Đoàn Trần Hoàng Dung

Giảng viên