Cơ cấu tổ chức

Nhân sự

ThS. GVC. Ngô Thị Xuân Liên

Trưởng khoa

Ths. GVC. Hoàng Thúy Nguyên

Phó trưởng khoa

Cn. Nguyễn Ngọc Hạnh

Thư ký

Cn. Trần Thanh Huyền

Quản sinh

Cn. Nguyễn Thị Mai Phương

Giáo vụ

Ks. Vũ Đình Thế Dũng

Quản lý phòng lab

ThS. Phạm Thanh Bình

Quản lý lao động

ThS. Lê Thị Bích Vy

Giảng viên

ThS. Phạm Thị Nghĩa

Giảng viên

Cn. Ngô Thị Thu Hà

Giảng viên

Cn. Trần Võ Thanh Tùng

Giảng viên

Cn. Đặng Thi

Giảng viên

 

ThS. Nguyễn Thị Bình

Giảng viên

Cn. Lê Thị Hà

Giảng viên

Cn. Nguyễn Đức Duy Tân

Giảng viên

Cn. Đoàn Trần Hoàng Dung

Trợ giảng

ThS. Trịnh Diệu Hiền

Giảng viên

Cn. Lý Tuấn Phú

Trợ giảng