Giới thiệu

Khoa Ngôn ngữ Anh  »  Giới thiệu


Sứ mạng và tầm nhìn của Khoa Ngôn ngữ Anh

Sứ mệnh của Khoa Ngôn ngữ Anh

Khoa Ngôn ngữ Anh cung cấp dịch vụ đào tạo và thực hiện các nghiên cứu ứng dụng, đào tạo và trang bị cho sinh viên kiến ​​thức thực tế, kỹ năng hữu ích và thái độ tốt để đáp ứng nhu cầu xã hội. Khoa Ngôn ngữ Anh góp phần cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao cho hầu hết các ngành nghề đòi hỏi người lao động phải thường xuyên sử dụng tiếng Anh để hoàn thành tốt nhiệm vụ và ươm mầm những con người có năng lực, trình độ phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ hội nhập khu vực và quốc tế.

 

Tầm nhìn của Khoa Ngôn ngữ Anh

Khoa Ngôn ngữ Anh đặt mục tiêu trở thành một trong những đơn vị hàng đầu về đào tạo và khoa học ứng dụng bằng tiếng Anh trình độ đại học và sau đại học tại Việt Nam vào năm 2030.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  137,503       1/146